Shark Tank India Season 2 Registration, Judges name, latest episode 

Shark Tank India Season 2 judges Name

Anupam Mittal Vineeta Singh Namita Thapar Peyush Bansal Ghazal Alagh Ashneer Grover Aman Gupta

Shark Tank India Season 2 All Sharks Net Worth

Anupam Mittal  Net worth $50 Millions Vineeta Singh Net worth $8 Million Namita Thapar Net Worth 600 crores Peyush Bansal Net worth $80 million Ghazal Alagh Net worth 20 Millions Ashneer Grover Net worth $90 million Aman Gupta Net worth  $ 95 million